Unsubscribe
   
 
Previous Directors and Supervisors 
 
  List of Directors and Supervisors
Updated: 2016.03.04
 
          
Board of Directors, 2nd-Term
 
 Francisco H.L. Ou (
Standing Board Director)
 Louis W.H. Tzen (Standing Board Director)
 Chi-Tai Feng (Standing Board Director)
 Chih-Min Lan
 Michael Y. M. Kau
 Benjamin J. Y. Lo
 Benjamin Y. P. Liang

 
Jaw-ling Joanne Chang
 Shiouh-Guang Wu
 
 Board of Directors, 1st-Term
 

 Francisco H.L. Ou (Standing Board Director)
 Louis W.H. Tzen (Standing Board Director)
 Mien-Sheng Hsu (Standing Board Director)
 Chih-Min Lan
 Michael Y. M. Kau
 Benjamin J. Y. Lo
 Kelly W. C. Hsieh
 Chien-Yeh Wang
 Tsai-Chiu Hwang

 
 
                      Board of Supervisors, 2nd-Term
 
 Wei-Jen Hu (
Standing Board Supervisor)
 Kao-Cheng Wang
 Ming-Yen Wu

Board of Supervisors, 1st-Term
 
 Wei-Jen Hu (
Standing Board Supervisor)
 Chung-Yi Lee
 Shou-Han Chen